Jan Assmann a Pázmányon

Jan Assmann előadása a Pázmányon: 

Ehnaton, Mózes és a monoteizmus. Elfojtott emlékek visszatérése.

Időpont: 2015. november 10., 17 óra

Helyszín: PPKE JÁK E1 előadó (1088 Bp. Szentkirályi u. 28-30.)

Az egyiptológus Jan Assmann teljesítménye annak kimutatása a szélesebb közönség számára is, hogy nekünk, a modern nyugati világ lakóinak is közvetlen közünk van ehhez az ókori Egyiptom sokszor félreértett világához. Saját múltunkba beleszövődik az óegyiptomi kultúra, így a görög-római és a zsidó-keresztény gyökereken kívül – elfelejtett-elfojtott emlékként, egyfajta ellenvilágként és közvetlen előzményként is – ez alkotja kulturális mivoltunk harmadik fontos összetevőjét. Kultúránk egyiptomi elemét Assmann olyan alkotásokban is a rá jellemző szakszerűséggel és eleganciával kimutatta, mint például Mozart Varázsfuvolája: az erről szóló nagyszabású munkája zenetudományi körökben a mű mértékadó értelmezésének számít. A bibliai monoteizmust időben valamelyest megelőzte Ehnaton fáraó monoteisztikus kísérlete, ezért újra és újra felmerült az a gondolat, hogy a rövid életű Amarna-modell közvetlenül befolyásolta az egyesek szerint egyiptomi származású Mózes vallásalapítását. Az előadás ezeket az összefüggéseket mutatja be és összegzi.

Jan Assmann 1938-ban született, Lübeckben és Heidelbergben nőtt fel, és itt folytatott egyiptológiai, régészeti és klasszika-filológiai tanulmányokat. Egyiptológusként Luxorban folytatott ásatásokat, miközben a heidelbergi Egyiptológia Intézetet vezette 1976-tól 2003-as nyugdíjba vonulásáig. Azóta a Konstanzi Egyetem professzora. Számos egyetem vendégprofesszora és díszdoktora, tudományos akadémiák tagja.A világhírű ókortörténész, egyiptológus a „kulturális emlékezet” kutatójaként mindenfajta kultúratudomány számára új megközelítést és programot kínált. A „kulturális emlékezet” gondolata az identitást a közös emlékezés dinamikájában horgonyozza le. Legújabb könyve (Exodus, 2015) a nyugati világ egyik alapító történetét, a bibliai kivonulástörténetet elemzi kultúratudományi nézőpontból. Szakmai körökön túl, a szélesebb értelmiségi nyilvánosságban is vitát váltottak ki a monoteizmussal kapcsolatos munkái, amelyek az egyistenhitben eredendően benne rejlő sajátos intolerancia, sőt erőszak problémáját fejtegetik. Az abszolút vallási igazság fogalmából fakadó, sokszor a radikális ellenségességig fokozódó elhatárolódás a monoteizmus sajátos „ára”, amelyet ugyanakkor különféle bensőségesítő, átszellemítő tendenciák ellensúlyoznak. Újabban, az álláspontját ért kritikákat is figyelembe véve, Assmann az igazság helyett inkább az Isten iránti „hűségre” helyezi a hangsúlyt.

Főbb művei:

 • Ägyptische Hymnen und Gebete. Artemis & Winkler, 1975
 • Ägypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur. Kohlhammer, Stuttgart 1984
 • Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
 • Hochkulturen. Beck, München 1992
 • Ma'at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. Beck, München 1995
 • Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im alten Ägypten. Fink, München 1991
 • Ägypten. Eine Sinngeschichte. Hanser, München 1996
 • Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. Hanser, München 1998
 • Religion und kulturelles Gedächtnis. Beck, München 2000
 • Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Ägypten, Israel und Europa. Hanser, München 2000
 • Die Mosaische Unterscheidung oder Der Preis des Monotheismus. Hanser, München 2003
 • Tod und Jenseits im alten Ägypten. Beck, München 2001
 • Die Zauberflöte. Oper und Mysterium. Hanser, München 2005
 • Ägyptische Geheimnisse. Fink, München 2004
 • Thomas Mann und Ägypten. Mythos und Monotheismus in den Josephsromanen. Beck, München 2006
 • Ägyptische Religion. Totenliteratur. fordította és szerkesztette Jan Assmann és Andrea Kucharek; Insel, Frankfurt a.M. 2008
 • Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung. Verlag der Weltreligionen, Berlin 2010
 • Steinzeit und Sternzeit: Altägyptische Zeitkonzepte. Fink, Paderborn 2011
 • Exodus. Die Revolution der Alten Welt. Beck, München 2015
Magyarul megjelent művei:

 • A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz, Budapest, 1999, (3. kiad. 2013)
 • Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése. Osiris, Budapest, 2003
 • Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában. Atlantisz, Budapest, 2008
 • A varázsfuvola. Opera és misztérium. Atlantisz, Budapest, 2012
 • Religio duplex. Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás. Atlantisz, Budapest, 2013